Czy niezrealizowane różnice kursowe zwiększają wartość początkową środka trwałego przy bilansowej metodzie obliczania różnic kursowych?

Podatnik obliczający różnice kursowe w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości powinien uwzględnić w wartości początkowej środka trwałego naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania różnice kursowe od nieuregulowanego (niezapłaconego) jeszcze zobowiązania.
 
Zgodnie z art. 28 ust. 8 ustawy o rachunkowości, cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również:

  1. niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy;
  2. koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.

Ponadto – zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy, różnice kursowe dotyczące inwestycji długoterminowych wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień ich wyceny, rozlicza się w sposób określony w art. 35 ust. 2 i 4. Różnice kursowe, z zastrzeżeniem ust. 5-7, dotyczące pozostałych aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień ich wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach – do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

Z powyższego wynika, że w przypadku wyboru przez podatników sposobu ustalania różnic kursowych według art. 9b ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. wg metody przepisów o rachunkowości – rozwiązania wynikające z rachunkowości określają skutek w podatku dochodowym związany z różnicami kursowymi. Zasada ta nie jest modyfikowana innymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zatem podatnicy, którzy dla celów podatkowych wybrali sposób ustalania różnic kursowych według zasad wynikających z ustawy o rachunkowości, wartość początkową środków trwałych korygują także o niezrealizowane różnice kursowe, czyli m.in. o naliczone na dzień oddania środka trwałego różnice kursowe od niezapłaconych zobowiązań, a więc tak samo jak dla celów bilansowych.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych
foto: pixabay.com

Kategorie: CIT.