Czy nabycie w formie aportu udziałów poniżej ich wartości nominalnej nie rodzi ryzyka podatkowego?

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do przychodów nie zalicza się przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, funduszu udziałowego albo funduszu założycielskiego, albo funduszu statutowego w banku państwowym, albo funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela.

Z powyższego wynika, że nabyte przez podatnika udziały w innej spółce kapitałowej w związku z wniesieniem ich jako wkładu niepieniężnego przez dany podmiot nie będą stanowić przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Bez znaczenia dla nabywcy tych udziałów jest – na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych – nabycie ich po cenie niższej niż ich wartość nominalna.

Należy dodatkowo wskazać, że w przypadku, gdy udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej spółka z o.o.) obejmowane są przez wspólników po cenie wyższej od ich wartości nominalnej wartość owej nadwyżki (tzw. agio emisyjne) przekazywana jest na kapitał zapasowy spółki. Do przychodów nie zalicza się jednak – zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 11 powołanej ustawy – dopłat wnoszonych do spółki, jeżeli ich wniesienie następuje w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, kwot i wartości stanowiących nadwyżkę ponad wartość nominalną udziałów (akcji), otrzymanych przy ich wydaniu i przekazanych na kapitał zapasowy, oraz w spółdzielniach i ich związkach – wartości wpisowego, przeznaczonych na fundusz zasobowy.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych

Kategorie: CIT.