Czy nabycie gazu ziemnego przez wspólnotę mieszkaniową na potrzeby opałowe lokali mieszkalnych jest zwolnione z opodatkowania podatkiem akcyzowym?

Zgodnie z art. 31b ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe m.in. o kodach 2711 21 00 przeznaczone do celów opałowych przez gospodarstwa domowe. Warunkiem zastosowania tego zwolnienia jest sprzedaż tych wyrobów w ilościach nieprzekraczających:

  • 10 m3/h – gazu ziemnego wysokometanowego grupy E, nie więcej niż 8000 metrów sześciennych rocznie, albo
  • 25 m3/h – gazu ziemnego zaazotowanego grupy Lw, grupy Ls, grupy Ln albo grupy Lm, nie więcej niż 10 650 metrów sześciennych rocznie;

W przypadku sprzedaży wyrobów gazowych o kodzie CN 2711 21 00 w ilościach większych niż określone w pkt 1 i 2 warunkiem zastosowania zwolnienia jest uzyskanie od nabywcy tych wyrobów oświadczenia, że nie używa tych wyrobów na inne potrzeby niż prowadzenie gospodarstwa domowego, w tym na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, albo oświadczenia o ilości tych wyrobów używanych na inne potrzeby niż prowadzone gospodarstwo domowe, w tym na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, określonej przez nabywcę proporcjonalnie do wykorzystanej na te potrzeby powierzchni nieruchomości z uwzględnieniem mocy urządzeń grzewczych.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że nabycie wyrobów gazowych o kodzie CN 2711 21 00 (gaz ziemny) na potrzeby opałowe lokali mieszkalnych (gospodarstw domowych) jest zwolnione z opodatkowania podatkiem akcyzowym, pod warunkiem, że wyroby te są przeznaczone do celów opałowych przez gospodarstwa domowe. Przy tym warunkiem zastosowania zwolnienia jest sprzedaż tych wyrobów w ściśle określonych ilościach. W takim przypadku, jak uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 14 kwietnia 2014 r. (ITPP3/443-48/14/AT), zwolnienie nie jest uzależnione od spełnienia dodatkowych warunków, o których mowa w art. 31b ust. 6 pkt 1 lit. a) i b) ustawy o podatku akcyzowym, tj. uzyskania od nabywcy oświadczenia, że nie używa tych wyrobów gazowych na potrzeby inne niż prowadzenie gospodarstwa domowego. Zdaniem Organu, gdy pobór roczny przekracza powyższe granice, wówczas wspólnota mieszkaniowa powinna złożyć oświadczenie o używaniu tych wyrobów gazowych na potrzeby gospodarstw domowych i tym samym spełni ona warunki do zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem akcyzowym nabycia gazu ziemnego na potrzeby opałowe lokali mieszkalnych.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.