Czy lotnicze podróże służbowe za granicę z dojazdem na lotnisko należy rozliczyć jako oddzielne delegacje, tj. krajową i zagraniczną, czy też wyłącznie jako jedną podróż zagraniczną? – prawo pracy

W przypadku, gdy zasady rozliczania podróży służbowych nie zostały uregulowane w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania lub umowach o pracę, pracodawca ustala wysokość diet w oparciu o przepisy rozporządzenia w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Zgodnie z § 12 pkt 2 tego rozporządzenia czas podróży zagranicznej liczy się – w przypadku odbywania jej środkami komunikacji lotniczej – od chwili startu samolotu w drodze za granicę z ostatniego lotniska w kraju do chwili lądowania samolotu w drodze powrotnej na pierwszym lotnisku w kraju.

W przypadku odbywania podróży zagranicznej w połączeniu z przejazdem na obszarze kraju, stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, dotyczące podróży krajowych. Oznacza to, że w przypadku podróży mieszanych należy wyodrębnić część podróży odbywającą się na terytorium kraju, jako podróż krajową oraz część podróży odbywającą się zagranicą, jako podróż zagraniczną. Podobne stanowisko zostało wyrażone w piśmie Głównego Inspektoratu Pracy z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie delegacji służbowych przedstawicieli handlowych (GPP-417-4560-10/09/PE/RP). Zdaniem GIP, w przypadku pracownika wyjeżdżającego w zagraniczną podróż służbową, w czasie której w jednej dobie dojeżdża on do granicy państwa, a w innej dobie po zakończeniu podróży zagranicznej, wraca z granicy państwa do miejsca ustalonego przez pracodawcę jako miejsce zakończenia delegacji, odbywa on dwie podróże krajowe i jedną podróż zagraniczną.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że czas zagranicznej podróży służbowej, w przypadku podróży lotniczej, liczy się w sposób ciągły od chwili startu samolotu w drodze za granicę z ostatniego lotniska w kraju do chwili lądowania samolotu w drodze powrotnej na pierwszym lotnisku w kraju. Pogląd taki wyraził NSA w Lublinie, który w wyroku z dnia 22 marca 2000 r. (sygn. I SA/Lu 1747/98) stwierdził, że czas podróży pracownika obejmujący czas dojazdu i odprawy na lotnisku oraz powrotu z lotniska do miejsca określonego przez pracodawcę jako miejsce zakończenia delegacji przypadające w różnych dobach należy liczyć odrębnie dla każdej z tych podróży.

źródło