Czy koszty podatku od nieruchomości stanowią koszty przedsięwzięcia deweloperskiego?

Koszty podatku od nieruchomości nie powinny być zaliczone – na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych – do kosztów przedsięwzięcia deweloperskiego.
 
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Podatek od nieruchomości to koszt związane z „normalnym” funkcjonowaniem podmiotu. Do ich ponoszenia obowiązani są podatnicy na podstawie odrębnych przepisów, z racji samego faktu posiadania (własności) gruntu. Nie ma w tym przypadku znaczenia, czy na danej nieruchomości (gruncie) realizowana jest inwestycja budowlana. Powyższe wydatki nie wpływają na koszt wytworzenia budowanych budynków mieszkalnych.
Zatem podatek od nieruchomości to koszty pośrednio związane z przychodami, są to bowiem koszty związane z funkcjonowaniem i prowadzeniem działalności przez podatnika, np. dewelopera. Oznacza to, że ww. wydatki są potrącalne w dacie poniesienia. Podobnie uznają organy podatkowe, m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 11 czerwca 2010 r., nr ITPB3/423-130/10/AM:
„(…) Spółka ponosi koszty podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu. (…) Powyższe wydatki wynikają z faktu posiadania przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą nieruchomości i należy klasyfikować je jako element kosztów stałych, które podatnik jest obowiązany uiszczać w związku z posiadanym przez niego majątkiem.

(…) analizowane wydatki nie są bezpośrednio związane z określonymi przychodami. Należy je zaliczyć do tzw. pośrednich kosztów uzyskania przychodów, potrącalnych – stosownie do art. 15 ust. 4d i 4e – w dacie ich poniesienia (…).”

Dla celów bilansowych podatek od nieruchomości zaliczany jest do kosztów ogólnego zarządu (gdyż dotyczą ogólnego funkcjonowania jednostki), zatem są ujmowane w kosztach bilansowych roku obrotowego, w którym zostały poniesione. Koszty ogólnego zarządu nie są wliczane do kosztu wytworzenia produktu, co wprost wynika z art. 28 ust. 3 pkt 2 ustawy o rachunkowości Dodatkowo należy wskazać, że na gruncie bilansowym koszty podatku od nieruchomości oraz opłat za wieczyste użytkowanie gruntu mogą (ale nie muszą) stanowić element kosztu wytworzenia przedsięwzięcia deweloperskiego – pkt 7.6 Krajowy Standard Rachunkowości  nr 8.

Podsumowując, koszty podatku od nieruchomości nie powinien być zaliczony – na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych – do kosztów przedsięwzięcia deweloperskiego.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych
foto: pixabay.com

Kategorie: CIT.