Czy koszt faktycznie zlikwidowanych zapasów magazynowych, które utraciły są przydatność i nie rokują możliwości ich wykorzystania do produkcji urządzeń, czy do serwisowania, możne stanowić koszty uzyskania przychodów? – CIT

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 tej ustawy. Zapasy magazynowe, które powstały z towarów zakupionych na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej spełniają przesłankę celu wydatkowania oraz poniesienia kosztu. Ponadto art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie wymienia strat w zapasach. Oznacza to, że koszty tego typu mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 powołanej ustawy. Podobny pogląd został wyrażony w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 18 grudnia 2013 r. (IBPBI/2/423-1220/13/MO), w której Organ przyznał rację wnioskodawcy stwierdzając, że utrzymywanie zapasów magazynowych, tj. surowców, materiałów, części zamiennych, podzespołów ma swoje uzasadnienie biznesowe (ekonomiczne). Celem tych działań jest osiągnięcie przychodów oraz zabezpieczenie i zachowanie jest źródła. Zdaniem Organu, w przypadku, gdy likwidacja następuje z przyczyn niezależnych od Spółki, np. z uwagi postęp techniczny, zmianę wymagań rynkowych, wygaśnięcie homologacji, utratę przydatności – wówczas istnieją wystarczające przesłanki do zaliczenia kosztu zlikwidowanego zapasu do kosztów uzyskania przychodu.

Kategorie: CIT.