Czy koproducentowi przysługują zryczałtowane koszty uzyskania przychodu – PIT

Istotne wątpliwości prawne związane są z zagadnieniem kosztów uzyskania przychodów, jakie powinien uwzględnić płatnik wypłacając wynagrodzenie koproducentowi. Art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odnosi się do art. 22 ust. 9 ustawy. W tym przypadku nie znajduje zastosowania: art. 22 ust. 9 pkt 1 ani pkt 2 tej ustawy. Ponadto nie znajdzie zastosowania stawka kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% określona w art. 22 ust. 9 pkt 3 tej ustawy. Prawo do zastosowania tych kosztów (z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 22 ust. 9a ustawy) przysługuje bowiem twórcom. Nie można uznać koproducenta za twórcę. Prawo do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów więc mu nie przysługuje. W opinii autora, przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w szczególności art. 22 ust. 9, nie dają prawa do zastosowania zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów także w wysokości 20%. Podstawą do uwzględnienia 20% kosztów uzyskania przychodów mogłoby być uznanie umowy koprodukcji za mającej cechy umowy zlecenia (dzieło); to jednak wiązałoby się z koniecznością zmiany źródła przychodów z „prawa majątkowe” na „działalność wykonywaną osobiście”). W związku z powyższym rzeczywiste (faktycznie poniesione) koszty uzyskania przychodu koproducent może uwzględnić w rozliczeniu rocznym.

Na producencie – zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy – ciąży obowiązek przekazania kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika. W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnik obowiązany jest przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika deklarację PIT- 4R. W terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w ust. 1, jest obowiązany przesłać podatnikowi (koproducentowi) imienną informację o wysokości dochodu – PIT 11.

Kategorie: PIT.