Czy kara umowna zapłacona z tytułu nieterminowego wykonania usługi stanowi koszt uzyskania przychodu? – CIT

Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo…

24. Czy kara umowna zapłacona z tytułu nieterminowego wykonania usługi

Kategorie: CIT.