Czy istnieje obowiązek ujmowania w ewidencji wyrobów węglowych, o której mowa w 91a ustawy akcyzowej, sprzedaży finalnemu nabywcy węglowemu wyrobów węglowych z zapłaconą akcyzą oraz sprzedaży do 200 kg wyrobów węglowych jednorazowo finalnemu nabywcy węglowemu – Akcyza

W interpretacji indywidualnej Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2014 r. (IPTPP3/443A-54/13-4/BJ) organ ten stwierdził, że nie ma obowiązku wskazywania w ewidencji wyrobów węglowych, o której mowa w 91a ustawy:

  • sprzedaży finalnemu nabywcy węglowemu wyrobów węglowych z zapłaconą akcyzą oraz
  • sprzedaży do 200 kg wyrobów węglowych jednorazowo finalnemu nabywcy węglowemu korzystającemu ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 1 ustawy.

Tym samym organ ten przychylił się do poglądu prezentowanego przez Wnioskodawcę, w ocenie którego ewidencja z art. 91a ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym dotyczy tylko sprzedaży dokonywanej na podstawie dokumentów dostawy lub dokumentów je zastępujących, względnie tylko sprzedaży zwolnionej.

W ocenie autora należy jednak wskazać, że powyższa interpretacja opiera się w przeważającej mierze na wykładni celowościowej, nie zaś gramatycznej, art. 91a ustawy o podatku akcyzowym oraz §4 rozporządzenia w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego. Stąd też pośredniczące podmioty węglowe chcące wprowadzić podobny model ewidencjonowania powinny uprzednio, dla bezpieczeństwa, wystąpić z wnioskiem o udzielenie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego.