Czy instrukcja może stanowić wartość niematerialna i prawną?

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). 
W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:

 • wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe);
 • plastyczne;
 • fotograficzne;
 • lutnicze;
 • wzornictwa przemysłowego;
 • architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;
 • muzyczne i słowno-muzyczne;
 • sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;
 • audiowizualne (w tym filmowe).

Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego:

 • akty normatywne lub ich urzędowe projekty;
 • urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole;
 • opublikowane opisy patentowe lub ochronne;
 • proste informacje prasowe.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 tej ustawy, umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowa o korzystanie z utworu, zwana dalej „licencją”, obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione. W braku wyraźnego postanowienia o przeniesieniu prawa, uważa się, że twórca udzielił licencji (art. 65 ustawy ).

Z powyższego wynika, że licencja jest umową o korzystanie z utworu. Utworem zaś może być wyłącznie przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. W opinii autora takich cech nie spełniają instrukcje wewnętrzne spółki. Instrukcja jako skierowana do określonego adresata wiążąca informacja o zasadach i sposobie postępowania w określonej sytuacji, pochodząca od uprawnionego podmiotu i z reguły przekazywana w formie nakazów i zakazów, wykazuje cechy wewnętrznego aktu administracyjnego. Jako taka nie mieści się w pojęciu przedmiotu prawa autorskiego w rozumieniu art. 1 § 1 ustawy, według którego przedmiotem tego prawa jest każdy utwór literacki, naukowy i artystyczny. W związku z powyższym – w opinii autora – instrukcja nie stanowi wartości niematerialnej i prawnej.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: PIT.