Czy działalność polegającą na kupnie, drobnych naprawach i sprzedaży używanych telefonów komórkowych można zakwalifikować do działalności usługowej w zakresie handlu? – dotyczy podatek zryczałtowany

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 31 grudnia 2013 r., nr IPTPB1/415-644/13-4/AP rozstrzygnął kwestię dotyczącą zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Przedmiotowe rozstrzygniecie zapadło w następującym stanie faktycznym. Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą polegającą na kupnie, drobnych naprawach i sprzedaży za pośrednictwem aukcji internetowych używanych telefonów komórkowych. Podatnik nie dokonuje oddzielnie usług naprawczych, lecz jedynie w okresie pomiędzy zakupem a dalszą odsprzedażą telefonu dokonuje niezbędnych napraw oraz przeglądów technicznych, by wyeliminować istniejące uszkodzenia i przystosować telefon do stanu używalności; czynności te nie powodują zmiany formy ani przeznaczenia towaru. Usługi, które są przedmiotem działalności Wnioskodawcy sklasyfikowane są według PKWiU z 2008 r. 47.00.32.0 – sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego. Dla celów podatkowych prowadzi ewidencję przychodów i rozlicza podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 3%.

Organ podatkowy stanął na stanowisku, ze jeżeli w wyniku czynności podjętych przez Wnioskodawcę nie dojdzie do przetworzenia nabytych przez Niego rzeczy (towarów) w ww. rozumieniu, to rzeczy te (towary) przeznaczone do dalszej odsprzedaży traktowane będą jako towary – odpowiadające definicji zawartej w art. 4 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zatem, działalność polegającą na kupnie, drobnych naprawach i sprzedaży używanych telefon komórkowych należy zaliczyć do działalności usługowej w zakresie handlu.

Reasumując przychody uzyskane przez Podatnika ze sprzedaży za pośrednictwem aukcji internetowych ww. przedmiotów, jako stanowiące przychody z działalności usługowej w zakresie handlu, mogą podlegać opodatkowaniu 3,0% stawką określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Kategorie: PIT.