Czy dotacja otrzymana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych?

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych  przychodami są m.in. otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Otrzymana dotacja co do zasady stanowi przychód dla celów podatku dochodowego od osób prawnych.

W art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wymieniono rodzaje przychodów, których wystąpienie skutkuje zwolnieniem z opodatkowania (m.in. art. 17 ust. l pkt 21, art. 17 ust. 1 pkt 47, art. 17 ust. 1 pkt 48). Zdaniem autora nie będzie tu miał zastosowania art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Stosownie natomiast do treści art. 17 ust. 1 pkt 48 tej ustawy, wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane od agencji rządowych, jeżeli agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa. Z literalnego brzmienia wyżej określonych przepisów wynika, iż zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych podlegają dotacje uzyskane:

  • z budżetu państwa lub
  • budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub
  • od agencji rządowych, jeżeli agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa.

Środki otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie spełniają żadnego z powyższych kryteriów. Dotacja z NFOŚIGW nie pochodzi z budżetu państwa, ani też ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego. NFOŚiGW nie jest także agencją rządową. Z tej też przyczyny otrzymane dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie może korzystać ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Oznacza to, iż otrzymana dotacja np. do budowy podłączeń podlega opodatkowaniu – stosownie do treści art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jako przychody z racji otrzymanych środków pieniężnych. Otrzymane przez podatnika środki pieniężne stanowić będą przychód podatkowy w dacie otrzymania tych środków – tzn. w dacie wpłaty poszczególnych transz dotacji na rachunek bankowy podatnika.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: CIT.