Czy dochód (przychód) z tytułu otrzymanej dywidendy krajowej powinien być wykazany w zeznaniu CIT – 8?

Otrzymanie dywidendy przez udziałowca spółki stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Przychód ten nie jest – na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – wyłączony z przychodów podatkowych. Pod pewnymi warunkami – określonymi w art. 22 ust. 4 tej ustawy – dochód uzyskany w związku z otrzymaniem dywidendy może być wolny od podatku dochodowego. W tym więc sensie otrzymana dywidenda (wolna od podatku) powinna być uwzględniana w deklaracji podatkowej CIT 8 (zeznanie o wysokości osiągniętego przychodu, poniesionej straty przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych), a dodatkowo – ze względu na zwolnienie dochodu od podatku – w załączniku CIT – 8/O.

Ze względu jednak na obowiązujący wzór deklaracji podatkowej CIT – 8, w której w poz. 27 (zgodnie z objaśnieniami) nie wykazuje się m.in. przychodów, których mowa w art. 22 ustawy, z zastrzeżeniem ust. 7 ust. 3 ustawy, otrzymana od polskiej spółki dywidenda nie jest wykazywana w tej deklaracji podatkowej (zeznaniu podatkowym) jako przychód. Stanowi to pewną formą uproszczenia, bowiem z materialnych przepisów ustawy podatkowej wynika, iż nie powinna być ona uwzględniana jako przychód. Jeżeli dywidenda nie jest wykazywana jako przychód, a podlega zwolnieniu od podatku, nie jest zatem w zeznaniu rocznym wykazywane jej zwolnienie. W związku z powyższym otrzymana przez podatnika dywidenda krajowa wolna od podatku nie powinna być wykazywana w deklaracji podatkowej (zeznaniu) CIT – 8.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: CIT.