Czy cash back udzielany przez bank są przychodem podlegającym opodatkowaniu dla osoby nie prowadzącej działalności gospodarczej? – PIT

Tego rodzaju przychód jest przychodem podatkowym z tzw. innych źródeł, wskazanych w art. 10 ust. 1 pkt 9 oraz w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Organy przedstawiają pogląd, że w sytuacji wypłacania przez bank klientom świadczeń w postaci „nagrody” nie można jednak uznać za nagrody związane ze sprzedażą premiową, ponieważ nie są one bezpośrednio związane ze sprzedażą określonej usługi, ale z dokonywaniem operacji w ramach tej usługi (w ramach rachunku bankowego); w konsekwencji nie ma zastosowania w tym przypadku zwolnienie przedmiotowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy (vide: interpretacja prawa podatkowego Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 27 czerwca 2013 r.  nr ITPB1/415-413/13/PSZ, z dnia 15 maja 2013 r. nr ITPB2/415-172/13/RS).

Inne organy, wskazując na brzmienie art. 535 k.c., który mówi, że przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę, stwierdzają, że wymienione czynności, do jakich świadczenia zobowiązany jest bank na rzecz swoich klientów, nie prowadzą w istocie do zawarcia umowy sprzedaży, lecz do świadczenia usług. W związku z tym świadczenia w postaci premii wypłacanej przez bank, jako niezwiązane ze sprzedażą nie mogą być uznane za związane ze sprzedażą premiową. Zatem w konsekwencji organy prezentują stanowisko, że w tej sytuacji również nie można zastosować zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy jw. (vide: interpretacja prawa podatkowego Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 8 maja 2013 r. nr IPTPB2/415-139/13-4/KR Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 12 lutego 2013 r. nr ILPB2/415-1024/12-2/TR, Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2012 r. nr IPPB2/415-54/12-2/MS1).

Niniejsze organów w zakresie braku możliwości uznania tego przychodu za zwolniony przedmiotowo od podatku dochodowego są powszechne. Ponadto Ministerstwo Finansów przedstawiało podobne stanowiska w odpowiedzi na interpelacje poselskie nr: 13886, 14152 oraz 14286.
Jednak niniejsze stanowiska organów podatkowych nie są prawidłowe, gdyż w tej sytuacji można zastosować zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68, gdyż zakres pojęcia sprzedaży na gruncie sprzedaży jest inny niż wynika to z kodeksu cywilnego. Słuszność tego stanowiska potwierdzają wyroki sądów administracyjnych, np. WSA we Wrocławiu w wyrokach z dnia 16 stycznia 2013., sygn. akt I SA/Wr 1416/12 oraz I SA/Wr 1417/12, a także wyrok WSA w Warszawie z dnia 28 lutego 2013 r. sygn. akt III SA/Wa 2247/12.

Kategorie: PIT.