Cudzy wydatek w kosztach uzyskania przychodu – PIT

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego stanowiący kanwę niniejszego artykułu dotyczył podatnika, który planował wystąpienie ze spółki osobowej. Występując podatnik miał otrzymać wynagrodzenie w naturze, w postaci udziałów w spółce kapitałowej, nabyte wcześniej lub objęte w zamian za wkład niepieniężny przez spółkę osobową, której był wspólnikiem. Po wystąpieniu ze spółki osobowej podatnik planował zbycie nabytych i objętych udziałów. Przedmiotem rozstrzygnięcia sądu administracyjnego był sposób obliczenia kosztu uzyskania przychodu ze sprzedaży tych udziałów.

Podatnik stanął na stanowisku, iż może uwzględnić wydatki poniesione wcześniej przez spółkę jawną na nabycie lub objęcie udziałów spółki kapitałowej. Spółka, z której podatnik planował wystąpienie nie ujęła nabytych udziałów w kosztach – byłyby potrącone, gdyby spółka osobowa zbywała przedmiotowe udziały; sprzedaży w przedmiotowej sprawie miał dokonać jednak podatnik, a zatem u spółki nigdy nie powstałby koszt uzyskania przychodu. Podatnik uważał, że w takiej sytuacji powinien kontynuować po spółce osobowej zasady ustalania kosztów. Innymi słowy, w przedmiotowej sprawie wydatek na nabycie lub objęcie udziałów, który nie był kosztem uzyskania przychodu w spółce osobowej, powinien być kosztem dla wspólnika, który otrzyma te udziały, występując ze spółki, a zatem w takiej sytuacji powinien kontynuować po spółce osobowej zasady ustalania kosztów. Izba skarbowa uznając stanowisko podatnika za nieprawidłowe stwierdziła, że kosztem uzyskania przychodów będzie wartość wkładu do spółki osobowej podatnika, w takiej części, jaką stanowiła będzie wartość otrzymanych udziałów do wartości całego majątku otrzymanego w związku z wystąpieniem z takiej spółki (w postaci środków pieniężnych, jak i składników majątku spółki osobowej), a u podatnika powstanie przychód z kapitałów pieniężnych i w ogóle nie należy stosować przepisu, na który powoływał się podatnik (art. 24 ust. 3d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 14 lutego 2014 r. sygn. I SA/Łd 1410/13 uwzględnił stanowisko podatnika, twierdząc, że przychód, który podatnik może otrzymać ze zbycia udziałów otrzymanych w związku z likwidacją lub wystąpieniem ze spółki osobowej, należy uznać za przychód z działalności gospodarczej (art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b ustawy), a nie – jak chciał organ podatkowy wydający interpretację indywidualną – jako przychód z kapitałów pieniężnych (art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

W ocenie sądu rozpoznającego sprawę, skoro przychód powstały w wyniku zbycia udziałów, będących równocześnie składnikiem majątku otrzymanym przez skarżącą w wyniku likwidacji spółki osobowej lub wystąpienia z niej, traktowany jest przez ustawodawcę jako przychód z działalności gospodarczej z uwagi na art. 14 ust. 2 pkt 17 b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to nie jest możliwe zakwalifikowanie go jako przychodu z kapitałów pieniężnych, o którym mowa art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji podatnik może stosować zasady ustalenia dochodu według art. 24 ust. 3d ustawy.

Wspólnik, który występując ze spółki osobowej, otrzyma od niej udziały w innym przedsiębiorstwie, a następnie sprzeda je, może zaliczyć kwotę poniesioną wcześniej przez spółkę na nabycie tych udziałów, do kosztów uzyskania przychodów.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: PIT.