Cofnięcie rejestracji automatu do gier – PG

Doprecyzowanie w rozporządzeniu potrzeby sprawdzenia, czy eksploatowany automat do gier o niskich wygranych uniemożliwia kontynuowanie gry za uzyskane wygrane, nie modyfikuje ustawowej definicji gry na automatach do gier o niskich wygranych – stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny  w Białymstoku w wyroku z dnia 27 sierpnia 2013 r., sygn. akt II SA/Bk 349/13.

Naczelnik urzędu celnego w sprawie o cofnięcie rejestracji automatu stwierdził, że automat nie spełnia warunków technicznych, ponieważ dopuszcza grę za stawki wyższe i wygrane wyższe niż przewidziane ustawą o grach hazardowych, co stanowi rażące naruszenie warunków rejestracji automatów. Automat w zakresie maksymalnej stawki za pojedynczą grę umożliwia bowiem przekraczanie wartości maksymalnej stawki, w wyniku kontynuacji gry za uzyskane wygrane.

W ocenie odwołującego uzyskane poświadczenie rejestracji automatu dawało jego użytkownikowi prawo nabyte do eksploatacji automatu przez sześć lat. Nie powinno się wyinterpretowywać możliwości ograniczenia tego prawa z nowego przepisu podustawowego, jakim jest §16 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków rejestracji i eksploatacji automatów i urządzeń do gier.

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że w świetle art. 23a ust. 7 ustawy o grach hazardowych stanowiącego podstawę prawną decyzji cofającej rejestrację automatu, dla cofnięcia rejestracji wystarczające jest stwierdzenie niezgodności automatu z warunkami określonymi w ustawie.

Sąd uznał, że doprecyzowanie w rozporządzeniu potrzeby sprawdzenia, czy eksploatowany automat do gier o niskich wygranych uniemożliwia kontynuowanie gry za uzyskane wygrane, nie modyfikuje ustawowej definicji gry na automatach do gier o niskich wygranych. W art. 23d ustawy o grach hazardowych znalazło się bowiem upoważnienie dla ministra finansów do określenia, w drodze rozporządzenia, szczegółowych warunków rejestracji i eksploatacji automatów i urządzeń do gier, uwzględniającą ochronę interesów uczestników gier i zabezpieczenie wykonywania zobowiązań wobec budżetu państwa.

Zdaniem sądu pojęcie „szczegółowych warunków rejestracji i eksploatacji automatów i urządzeń do gier” obejmuje kwestie określenia warunków badań automatów (urządzeń do gier) zarówno przedrejestracyjnych jak i sprawdzających, dokonywanych w czasie ich eksploatacji oraz wskazania niezbędnych elementów opinii technicznych z badań poprzedzających rejestrację i z badań sprawdzających prawidłowość funkcjonowania automatów.