Co to znaczy „wykorzystanie samochodu wyłącznie na cele działalności gospodarczej podatnika”?

Warunek wyłączności wykorzystania pojazdu na cele działalności gospodarczej podatnika jest przesłanką dokonania pełnego odliczenia podatku naliczonego, jeżeli zostanie złożony VAT-26 oraz spełnione zostaną pozostałe warunki ustawowe (zasady używania pojazdów wykluczające ich użycie na inne cele, potwierdzone prowadzoną ewidencją przebiegu pojazdu). Jaka jest treść tego warunku? Przyjmując negatywną definicję, nie wolno użyć pojazdu na cele nie będące działalnością gospodarczą podatnika. Czy ustawodawca wprowadza tu jakiekolwiek przepisy prawne, które pozwalałyby na zdefiniowanie tego przeznaczenia? Istotne uregulowania znajdziemy w art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, który definiuje, czym jest ten cel. Po pierwsze musi to być wykorzystanie nieodpłatne na cele nie związane z działalnością gopsodarczą. Po drugie celami tymi jest „w szczególności” wykorzystanie pojazdu na cele osobiste osób wymienionych w tym przepisie, a przede wszystkim podatnika, pracowników podatnika, członków organów stanowiących osób prawnych, wspólników, spółdzielców i akcjonariuszy. Oczywiście wykorzystanie pojazdu na cele nie związane z działalnością gospodarczą podatnika obejmuje wiele innych przypadków, które można mnożyć. Są to zwłaszcza te wykorzystane na cele:

  • charytatywno-opiekuńcze,
  • kultu religijnego,
  • publiczne lub polityczne.

Oczywiście najważniejsze znaczenie mają cele osobiste, przez co należy rozumieć użycie pojazdu w sposób, który zaspokaja potrzebę wymienionych wyżej osób jako podmiotów prywatnych, a nie jako np. pracowników; bezspornym jest przecież, że udostępnienie pracownikowi pojazdu w celu odbycia podróży służbowej zaspokaja jego potrzebę jako pracownika i tylko w tym zakresie.

Użycie pojazdu musi nastąpić jednak wyłącznie i głównie na cele osobiste, np. w postaci udostępnienia w celu podróży w czasie urlopu. Jeżeli przy okazji wykorzystania służbowego jest zaspokajana również potrzeba osobista, to decyduje tu cel główny wykorzystania.

Najistotniejszy jest jednak pierwszy z powyższych warunków: tylko nieodpłatny charakter wykorzystania na cele inne niż działalność gospodarcza ma tu prawne znaczenie. Jeżeli pojazdy są wykorzystane przez osoby trzecie w sposób odpłatny, to jest to wykorzystaniem na cele działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 tej ustawy, gdyż podatnik świadczy w tym przypadku usługę będącą „czynnością”, o której mowa w art. 5.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com