Co stanowi przychód w przypadku objęcia udziałów za wkład niepienięzny w formie udziałów?

Przychodem z tytułu objęcia udziałów za aport w formie udziałów jest nominalna wartość udziałów w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.
 
Wartość nominalna udziałów objętych przez spółkę w innej spółce kapitałowej stanowić będzie dla spółki przychód podatkowy na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym przychodem jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wartość wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

Jeżeli wartość nominalna objętych przez spółkę udziałów odpowiadałaby wartości wniesionych udziałów, to nie wystąpi zagadnienie – budzące wątpliwości – dotyczące wysokości przychodu, który należy rozpoznać w przypadku, gdy wartość nominalna objętych udziałów jest inna (w szczególności niższa) niż wartość wnoszonego wkładu niepieniężnego. W tym jednak przypadku należy wskazać na korzystne dla podatników orzecznictwo sądowe, a przede wszystkim wyrok NSA w Warszawie w składzie 7 sędziów z dnia 20 lipca 2015 r. (II FSK 1772/13) Sąd wyraził pogląd, że w stanie prawnym obowiązującym do dnia 1 stycznia 2014 r., w świetle art. 12 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 14 ust. 1-3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. organy podatkowe nie są uprawnione do określenia przychodu spółki wnoszącej aport z tytułu obejmowanych udziałów (akcji) w innej wysokości niż wartość nominalna objętych udziałów (akcji), a co się z tym wiąże, w sprawie znajdzie zastosowanie wyłącznie art. 14 ust. 1 zdanie pierwsze tej ustawy. Wyrok w poszerzonym składzie 7 sędziów NSA jest wiążący jedynie w danej sprawie. Można jednak oczekiwać, iż sądy administracyjne będą stosowały się do wyroku także w przypadku orzekania w podobnych sprawach, szczególnie w tożsamym stanie prawnym. Mając na uwadze argumenty przytoczone w uzasadnieniu NSA, a zwłaszcza zaprezentowaną przez NSA wykładnię językową art. 12 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 14 ust. 1, 2 i 3 powołanej ustawy, należy wyrazić pogląd, że przyjęta przez NSA wykładnia tych przepisów powinna pozostać aktualna także po dniu 1 stycznia 2014 r. Tożsamy pogląd wyrażony został w wyroku NSA z dnia 30 września 2015 r. (II FSK 1814/13).

Przychód z tytułu objęcia udziałów powstaje w dniu: zarejestrowania spółki albo wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji związane jest z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: CIT.