Celem opałowym jest wytworzenie tylko takiego ciepła, które jest wykorzystywane w celu ogrzania – Akcyza

Tak wynika z interpretacji indywidualnej Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2013 r. (sygn. IBPP4/443-457/13/PK ). Wnioskodawca (Spółka) prowadzi działalność gospodarczą polegającą przede wszystkim na produkcji koksu objętego kodem CN 2704 00 z węgla kamiennego objętego kodem CN 2701. Przeprowadzany proces produkcji koksu (dalej: „proces koksowania”) polega na odgazowaniu węgla w wysokiej temperaturze bez dostępu powietrza.
Podstawowym produktem procesu koksowania jest koks objęty kodem CN 2704 00. Ponadto w trakcie zachodzącego w bateriach procesu technologicznego powstaje także gaz koksowniczy objęty kodem CN 2705 00 00. Wyprodukowany gaz, po uprzednim oczyszczeniu, wykorzystywany jest w celach związanych z przeprowadzanymi procesami produkcyjnymi (m.in. koksu, smoły czy benzolu). Sporadycznie zdarzają się także przypadki, w których gaz spalany jest także w pochodniach znajdujących się na stropie każdej baterii koksowniczej. Sytuacje takie mają miejsce, gdy ze względu np. na awarię niektórych urządzeń sieci gazowej (np. ssawy gazu) lub prowadzone prace konserwacyjne gazociągu nie ma możliwości przekazania gazu do dalszych części instalacji. Ze względu na fakt, iż proces technologiczny nie pozwala na kumulowanie wyprodukowanego gazu w baterii, w celu uniknięcia rozsadzenia baterii, także we wskazanych przypadkach wyprodukowany przez Spółkę gaz musi zostać zutylizowany. Powstało zagadnienie, czy gaz ten zużywany jest na cele opałowe czy też inne niż opałowe?

Spółka wskazała, że zużycie gazu w pochodniach nie wiąże się w żaden sposób z ogrzaniem jakiegokolwiek nośnika ciepła, a wytworzona w tym procesie energia cieplna nie jest w żaden sposób wykorzystywana. Tym samym gaz zużywany w pochodniach nie jest przeznaczony do celów opałowych, w konsekwencji czego nie stanowi on paliwa opałowego w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym.

Powyższa interpretacja została uznana za organ interpretacyjny za prawidłową. Tym samym zużycie wyrobu w celu wytworzenia ciepła, które nie jest następnie wykorzystywane w żaden sposób, nie jest zużyciem w celu opałowym.