Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupem samochodu pożarniczego przez gminę

Gmina nie będzie miała prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania, ponieważ zakupiony samochód pożarniczy nie będzie służył do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Gminy zarejestrowane jako czynni podatnicy podatku od towarów i usług, realizując ustawowe zadania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym realizują zadanie inwestycyjne polegające na zakupie samochodów pożarniczych. Źródła finansowania kosztów zakupu samochodu pożarniczego pochodzą z wkładu własnego jednostki samorządu terytorialnego oraz współfinansowania z EFRR. Realizatorem inwestycji jest gmina,  nabywcą na fakturze zakupu jest gmina. Zakupiony samochód pożarniczy wykorzystywany jest tylko w akcjach gaśniczych nie będzie służył do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz odpłatnemu świadczeniu usług, o których mowa w art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług. Organy podatkowe podkreślają, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w ocenie organów podatkowych uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do czynności opodatkowanych. W przedmiotowej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie zostanie spełniony.  Organy podkreślają, że jeżeli samochód pożarniczy nie będzie służył do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz odpłatnemu świadczeniu usług, o których mowa w art. 5 tej ustawy to zakup samochodu pożarniczego nie będzie miał związku z czynnościami opodatkowanymi tym podatkiem. Zatem Gmina nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupem przedmiotowego samochodu. Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 16 grudnia 2015 r., znak: IPTPP1/4512-626/15-2/MGo.

Reasumując należy uznać, że inwestycja polegająca na zakupie samochodu pożarniczego służyć będzie mieszkańcom Gminy tylko w przypadkach skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych; nie będzie więc istniał związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi i w myśl art. 86 ust. l ustawy o podatku od towarów i usług z tytułu wydatków poniesionych na zakup samochodu pożarniczego (podatek naliczony) nie będzie Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych
foto: pixabay.com

Kategorie: VAT.