Bezimienna umowa ubezpieczenia OC nie jest przychodem dla członków zarządu

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawiera umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu zarządzania spółką. Umowa ubezpieczenia obejmuje roszczenia z tytułu czynu bezprawnego popełnionego lub rzekomo popełnionego w czasie trwania ubezpieczenia, skierowane przeciwko spółce. Czy koszt związany z wykupieniem polisy OC przez spółkę, stanowi dla osób fizycznych objętych ubezpieczeniem przychód ze stosunku pracy lub przychód z działalności wykonywanej osobiście podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Zgodnie z art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Natomiast w myśl art. 13 tej ustawy przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych. Zatem przedmiotem opodatkowania jest przychód z tytułu otrzymania świadczeń nieodpłatnych, czyli wystąpienie po stronie podatnika faktycznego przysporzenia majątkowego kosztem przekazującego świadczenia. Jednakże w omawianym przypadku ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej będzie nieograniczony krąg osób a objęcie ubezpieczeniem grupy osób, niemożliwej do zidentyfikowania, stanowi okoliczność uniemożliwiającą przypisanie przychodu z tego tytułu konkretnej osobie. W związku z powyższym koszt związany z wykupieniem polisy OC przez Spółkę, nie stanowi dla osób fizycznych objętych ubezpieczeniem przychodu ze stosunku pracy lub przychodu z działalności wykonywanej osobiście. Powyższy pogląd jest zgodny z interpretacją indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 8 kwietnia 2014 r. (ILPB2/415-65/14-2/WS).

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: PIT.