Autentyczność pochodzenia i integralność treści faktur od dnia 1 stycznia 2014 r. – VAT

Nowe przepisy, które weszły w życie z dnia 1 stycznia 2014 r. w związku z nowelizacją ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w art. 106m nakładają na podatnika obowiązek określenia sposobu zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury. Jest to wymagane w celu rozpoznania tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury, zapewnienie, że nie zmieniono danych, które zawiera faktura oraz zapewnienie czytelności faktury.

Sposobami zachowania autentyczności pochodzenia oraz integralności treści faktury elektronicznej są m.in.:

  • wystawienie z zastosowaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
  • wykorzystanie elektronicznej wymiany danych (EDI), zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa dotycząca tej wymiany przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność jej danych.
Kategorie: VAT.